ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Radiologists Thailand)

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 2 ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ 0-2716-5963, www.rcrt.or.th, E-Mail : [email protected] / E-Mail: [email protected]

ทะเบียนสมาชิก
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วัน เดือน ปี เกิด เพศ
ใบประกอบวิชาชีพเลขที่
กำลังศึกษา (สาขา)
ชั้นปีที่ สถาบัน
แพทย์ใช้ทุนที่กำลังจะเข้าศึกษารังสีแพทย์
หมายเหตุ : หากท่านกำลังศึกษาอนุสาขาด้านรังสีวิทยาสามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ทันที (คลิก)
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่
หมู่ที่ ซอย
ถนน
จังหวัด เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
เบอร์พื้นฐาน
ที่อยู่ที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน
ที่อยู่
ถนน
จังหวัด เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์ Fax
สถานที่จัดส่งเอกสาร
หลักฐานใบวุฒิบัตร/ หลักฐานการชำระเงิน
อัตราค่าสมาชิกสมทบ

2,800 บาท แพทย์ประจำบ้านปี 2 และ 3 ในปัจจุบัน สมัครสมาชิกภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

4,000 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)

ชำระค่าสมาชิกสมทบของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ที่
  • โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (บอร์ด)”
  • เลขที่บัญชี 043-3-59194-1
  • ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
  • สาขาโรงพยาบาลศิริราช
สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมทบ
  • 1. เข้าชมระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ได้ ในส่วนฟรี content มูลค่า 3,000 บาท/ปี
  • 2. ได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • 3. เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยทันทีนับจากวันที่ได้รับวุฒิบัตร
ข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานระบบ
E-mail (Username)
Password