ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Radiologists Thailand)

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 2 ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ 0-2716-5963, www.rcrt.or.th, E-Mail : [email protected] / E-Mail: [email protected]

ทะเบียนสมาชิก
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วัน เดือน ปี เกิด เพศ
ใบประกอบวิชาชีพเลขที่
วุฒิบัตร (สาขา)
วุฒิบัตร (อนุสาขา) / กำลังศึกษา (อนุสาขา)
วุฒิบัตร (อนุสาขา) อื่นๆ ประกาศนียบัตร 1 ปี (อนุสาขา)
สถาบัน (ที่จบการฝึกอบรม)
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที่ ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
เบอร์พื้นฐาน
ที่อยู่ที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน
เลขที่ อาคาร
หมู่ที่ ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์ Fax
สถานที่จัดส่งเอกสาร
หลักฐานใบวุฒิบัตร/ หลักฐานการชำระเงิน
สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสามัญ
  • 1. เข้าชมระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ได้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ในส่วนฟรี content มูลค่า 3,000 บาท/ปี
  • 2. ได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • 3. รับสิทธิประโยชน์จากองค์กรอื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยฯ มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ

ยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกให้แก่รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ไม่ยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลสมาชิก

ยินยอมให้ชื่อและ Email แก่ European Socaiety of Radiology (ESR) เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์จาก ESR ได้โดยตรง

ไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่ ESR

ข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานระบบ
E-mail (Username)
Password